บทความ

Adobe Photoshop Training

Midterm Animation

Midterm Animation

โจทย์

Powtoon

MS training

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
- เอกสาร 1 - เอกสาร 2 - เอกสาร 3 - เอกสาร 4


Excel
- เอกสาร 5
- เอกสาร 6

ASSIGNMENT 1 วิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบ

แบบฟอร์มสำหรับประเมินการนำเสนองานกลุ่ม ครั้งที่ 1